Bhopal Municipal Corporation
gkseist   uxj fuxe gekjk 'kgj ukxfjd lsok,as

DOWNLOADED FROM INTERNET
 

dk;kZy; uxj ikfydk fuxe Hkksiky

 LokLF; foHkkx Ykk;lsal gsrq vkosnu i= LokLF; vf/kdkj uxj fuxe] Hkksiky 

eqY; 5/ :i;

 dzekad

..................................................

 fnukad

..................................................
d`i;k esjs/ eq>s .................................. Ykk;lsl  uohuhdj.k / u;k cukus lEcU/kh tkudkjh fuEukuqlkj gS A
      1 vkosnd dk uke ......................................................
      2 firk dk uke  
......................................................
      3 vk;q
......................................................
      4 O;olk; djus dk LFkku
......................................................
      5 O;olk; dk LFkku Lo;a dk vFkok fdjk;s dk@edku dPpk vFkok iDdk
......................................................
      6 Xkr o"kZ dk Ykk;lsal Řekad  fnukad
....................................
      7 e/;izizns'k nqdku rFkk LFkkiuk vf/kfu;e 1958 ds varZxr LFkkiuk dk iath;u dk izek.k i= Ř
..............................................
 

       vkosnd ds gLrk{kj
       

  
LokLF; fujh{kd dh Vhi :
 Vhi tks Ykk;lsl tkjh djus lEcU/k es nh tkrh gS fo'ks"kdj gksVy vkfn mles p;u [k1ds lc uEcj v ls n rd tks Ykk;lsl  QkeZ es vfdr gS mu ij Hkh Vhi djsA
 okMZ u ........................ gLrk{kj
LokLF; vf/kdkjh
lgk;d jktLo vf/kdkjh

{ks=Qy ........................ jkf'k ........................

Lohd`fr
LokLF; vf/kdkjh