Bhopal Municipal Corporation
gkseist   uxj fuxe gekjk 'kgj ukxfjd lsok,as

fufonk lwpuk / Tenders

Ø-

tkjhdrkZ foHkkx

dk;Z dk fooj.k

dz; frfFk

vafre frfFk

1
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of CC Road Shiv Nagar, Ward-73, Zone-16    
2
>hy laj{k.k izdks"B
Construction of Bituminous Road at Prempura Visarjan Ghat    
3
fo|qr 'kk[kk
Lighting Arrangement in Building Permission at Manisha Market Bhopal    
4
fo|qr 'kk[kk
Supply and Installation of Decorative Lamp Post at Ravi Shankar Market    
5
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of Septik Tank and Development of Toilet at Anna Nagar, W-59, Z-12    
6
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Providing and Laying Pavar Block Flooring Work at 45 Bungalow, W-32, Z-7    
7
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&09
Construction of Cricket Pitch and Other Repairing at Govt. Sarojini Naidu    
8
Smart City Development Corp. Construction of Boulevard Street Road & Utility Tunnel    
9
ueZnk ifj;kstuk
ueZnk tyiznk; ifj;kstuk ch-ih- VSad o ,e-oh-,l-vkj- ds la/kkj.k dk;Z ds varxZr iasfVax dk;ZA    
10
ueZnk ifj;kstuk
Supply of Vertical Turbine Pumps Spare Parts for 04 and 06 No. Pump    
11
fo|qr 'kk[kk
Supply, Installation, Testing and Commissioning of Decorative Lamp Post at VIP Road    
12
dsUnzh; Hk.Mkj 'kk[kk
QksVksdkWih;j e'khu esaVsusal rFkk Vksuj ikVZ~l Ø;A    
13
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of CC Road at Doodh Dairy C Sector, Ward-63, Zone-15    
14
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of CC Road at Kareem Baksh Colony, Ward-16, Zone-04    
15
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of Septik Tank and Development of Temporary Toilet at BDA Colony, Ward-01, Zone-01    
16
dsUnzh; Hk.Mkj Lok-
jlk;u lkQ lQkbZ lkexzh Ø; gsrq fufonkA    
17
AMRUT CELL
Sewerage Network & Sewage Treatment for Kolar Town and Out Side Upper and Lower Lake    
18
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of Drain at Kailash Nagar Semra, Ward-74, Zone-16    
19
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Asphalting of Road from VIP Square to Flag House Ahmedabad, W-07, Z-02    
20
Qk;j fczxsM] ';keyk fgYl
02 ux Qkse VasMj ,oa 02 ux okVj VasMj Ø; fd;s tkus gsrq fufonkA 01/05/17
03/05/17
21
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Procurement and Installation of Open Gym Equipments    
22
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of Septik Tank and Development of Toilet at Anna Nagar Ground, Ward-59, Zone-12    
23
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of Septik Tank and Development of Toilet at Madnipur, Ward-85, Zone-19    
24
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of CC Road infront of Iqra Masji at Sudama Nagar, W-44, Z-12    
25
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of CC Drain at Prem Nagar Nariyalkheda, Ward-12, Zone-03    
26
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&12
okMZ Ø- 59 iqjkus v'kksdk xkMZu esa lh-lh- ukyh fuekZ.k dk dk;ZA 27/04/17
28/04/17
27
Water Works Department Supply of Medium Class GI Pipes of Differrent Dia under Store WWD  
28
Water Works Department Supply of Water Storage Tanks ISI Mark double Layer of Black & White  
29
lhost izdks"B

okMZ 55 varxZr tkV[ksM+h esa lhost ikbZi ykbZu ,oa psEcj ejEer dk dk;ZA

27/04/17
28/04/17
30
dsUnzh; deZ'kkyk ¼eSds- 'kk[kk½
Purchasing of 10 Nos. Vehicle Mounted Fogging Machine and 50 Nos. Portable Fogging Machine 24/04/17
25/04/17
31
m|ku foHkkx
Supply and Installation of Submersible Pump Set at Ashima Mall Centralverj    
32
Bhopal Municipal Corporation Upgradation of Existing B.T. Road from Agrasen Square to VIP Square    
33
Bhopal Municipal Corporation Construction of Head Office Building including Internal and External Development    
34
Bhopal Municipal Corporation Selection of Transaction Advisor for Preparation of Feasibility Report    
35
jk"Vªh; 'kgjh vthfodk fe'ku
izsl foKfIr & gkWdlZ dkWuZj esa LFkku vkcafVr djus ckcr~A    
36
Smart City Development Corp. Selection of Master System Integrator for Providing a Cloud based Common Integrated Data Center & Disaster Recovery Center    
37
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Renuwal Coat of Asphalting Road near Durga Mandir, Ward-03, Zone-01    
38
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Repairing of Roof and Distempering in Primary School, Ward-37, Zone-10    
39
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of Bus Stop at Abbas Nagar, Ward-01, Zone-01    
40
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Supply of Thermoplastic Paint for Road Marking in Zone-09    
41
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Development of Shahanshah Garden, Ward-70, Zone-11    
42
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Supply of Furniture, Tables and Benches, Ward-07, Zone-02    
43
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of CC Road at Berasiya Road, Ward-79, Zone-17    
44
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&02
okMZ 21 y[ksjkiqjk HkV okyh xyh esa lh-lh- jksM dk dk;ZA 27/04/17
28/04/17
45
tydk;Z foHkkx
t+ksu Ø- 18] 19 ds varxZr ty vkiwfrZ gsrq ikuh ds Vsadj fdjk;s ij ysus ckcr~A  
46
ikfdZax lsy
fofHkUu LFkyksa ij rgcktkjh 'kqYd olwyh dk Bsdk fn;s tkus gsrq fufonkA  
47
fo|qr 'kk[kk
Internal Wiring at Various Offices and Premisses of BMC    
48
Bhopal Municipal Corporation Sustainable approach to wet waste management and livelihood for women rag    
49
Bhopal Municipal Corporation Design, Manufacture, Supply, Installation of Color Changing LED Fountain    
50
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Const. of Drain at Village Kolukhedi, Ward-03, Zone-01    
51
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Const. of WBM Road at Bihari Colony, Ward-72, Zone-16    
52
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&09
vQty dkWyksuh esa ukyh fuekZ.k ,oa ejEer dk dk;ZA 26/04/17
27/04/17
53
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&16
okMZ 74] nke[ksM+k esa guqeku eafnj ds ikl ukyh ,oa g~;we ikbZi iznk;A 24/04/17
25/04/17
54
Water Works Department Installation of 5 HP Submersible Pump Set for Tubewell at Yadav Mandir,W-11  
55
tydk;Z foHkkx
t+ksu Ø- 03] okMZ Ø- 11 varxZr lat; uxj vkfl;k efLtn ds ihNs ikbZi ykbZu iznk; ,oa tksM+us fcNkus dk dk;ZA 27/04/17
28/04/17
56
tydk;Z foHkkx
t+ksu Ø- 12] okMZ Ø- 58 varxZr xkSre uxj esa mPp Lrjh; Vadh dh iqrkbZ dk dk;ZA 27/04/17
28/04/17
57
tydk;Z foHkkx
t+ksu Ø- 19] okMZ Ø- 85 varxZr dqatux<+ es uohu uydwi [kuu dk dk;ZA  
58
tydk;Z foHkkx
t+ksu Ø- 19] okMZ Ø- 85 varxZr dqatux<+ esa uydwi [kuu mijkar lceflZcy eksVj iai iznk; ,oa LFkkiuk dk dk;ZA  
59
fo|qr 'kk[kk
Street Lighting Arrangment from Shahpura Police Station to Ecocity Bawariya    
60
fo|qr 'kk[kk
Shifting of 100 KVA Transformer in front of Nav Yuvak Sabha Tekri Road    
61
fo|qr 'kk[kk
Street Lighting Arrangment from Bijli Nagar Gate to JK Road Triangel    
62
fo|qr 'kk[kk
Street Light Arrangment at Central Verge for DB Mall Sq. to Subhash Nagar    
63
fo|qr 'kk[kk
Supply and Installation of Semi High Mast Shakti Nagar Shiv Mandir    
64
fo|qr 'kk[kk
Supply and Installation of 9 Mtr High Mast at Shivay Complex Trilanga    
65
lhost izdks"B

okMZ 84 varxZr jktosn esa lhost ikbZi ykbZu ,oa psEcj ejEer dk dk;ZA

18/04/17
19/04/17
66
lhost izdks"B

okMZ 55 varxZr ygkjiqj ckxeqxfy;k ds ikl lhost ikbZi ykbZu ,oa psEcj ejEer dk dk;ZA

19/04/17
20/04/17
67
dsUnzh; Hk.Mkj Lok-
VseksQkWl 50 izfr bZ-lh- Ø; gsrq fufonkA    
68
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Const. of Drain and Paving Block Garam Gadda Road at Railway Station, W-36, Z-10    
69
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Asphalting Patch Repair of JK Road, W-65, Z-16    
70
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Const. of Boundary Wall at Panchsheel Nagar Community Hall, Ward-47    
71
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Const. of CC Road from Asif Bhai to Kamlesh Kirana, W-16, Z-04    
72
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Const. of ramaining work at Chatrapati Park at Chatrapati Colony, W-65, Z-16    
73
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Const. of Police Chowki at 5 No. Stop, W-46, Z-07    
74
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&01
xzke csgjk esa lq[k/kke ds ikl lh-lh- lM+d ,oa ukyh fuekZ.k dk dk;ZA 26/04/17
27/04/17
75
Water Works (Kolar) Supply of Liquid Poly Aluminium Chloride High Basicity Solution under Kolar Water Supply  
76
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Asphalting of Road at Anuja Village, Ward-84, Zone-19    
77
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Const. of Drain at Nawab Colony existing Drain to Mandi Nalla, W-77, Z-17    
78
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Const. of Boundary Wall - Gate Chhola Dushera Maidan, Ward-76, Zone-17    
79
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Const. of CC Road and Road Cross at Indira Nagar, Ward-14, Zone-03    
80
Water Works Department Drilling of 200/175/150 mm dia Tube Well at Different Places under Zone-01  
81
Bhopal Municipal Corporation Operation & Maintenance of Modular Toilet Blocks under BMC    
82
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Const. of CC Road at Rasla Khedi Village, Ward-76, Zone-17    
83
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Const. of CC Road at Laharpur, Ward-55, Zone-13    
84
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Const. of 4 No. Chabutras at Campus Mandir, Ward-07, Zone-02    
85
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of RCC Drain at Mohalli, Ward-74, Zone-16    
86
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&02
okMZ 6] vkWe uxj esa lh-lh- dk dk;ZA 21/04/17
22/04/17
87
lhost izdks"B

tksu 09] okMZ 49 varxZr bZ&6 dkWyksuh esa lhost ikbZi ykbZu ,oa psEcj ejEer dk dk;ZA

12/04/17
13/04/17
88
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Supply of Furniture at Nayapura Govt. School Lalghati, Ward-06, Zone-02    
89
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Asphalting of Road at Akriti Eco City, Rohit Nagar, Ward-52, Zone-13    
90
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Const. of Septic Tank and Development of Toilet at Anna Nagar Ground, Ward-59, Zone-12    
91
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&03
ckx eqa'kh gqlsu [kak esa ØkadhV dk dk;ZA 18/04/17
19/04/17
92
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&03
Const. of CC Road Resurfacing at Shrinagar Colony, Ward-12  
93
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&12
okMZ Ø- 59 vUuk uxj esa 'ksM fuekZ.k dk dk;ZA 12/04/17
13/04/17
94
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&12
vUuk uxj ds ihNs vkj-lh-lh- ukyh fuekZ.k dk dk;ZA 12/04/17
13/04/17
95
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&12
okMZ Ø- 58 xkSre uxj rf{kyk Ldwy ds ikl lh-lh- dk dk;ZA 10/04/17
11/04/17
96
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&15
fofHkUu LFkkuksa ij vLFkkbZ 'kkSpky; fuekZ.k dk dk;ZA 17/04/17
18/04/17
97
dsUnzh; Hk.Mkj 'kk[kk
NikbZ] ys[ku lkexzh Ø;] QuhZpj rFkk QksVksdkWih;j e'khuksa ds ikVZ~l Vksuj Ø; gsrq fufonkA  
18/04/17
98
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Const. of Slab for Road Cross and Const. of Drain and Paver Block Flooring Work at Trilanga, Ward-51, Zone-07    
99
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Const. of Culvert at Gram Abadi at Akbarpur, Ward-83, Zone-18    
100
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Const. of Toilet Block and Septic Tank at Govt. Sanjay Gandhi School, Ward-45, Zone-09    
101
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Const. of Drain, Road Cross and CC Road at Rajeev Nagar, Ward-38, Zone-10    
102
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Const. of Drain, Road Cross and Flooring Work at Hammal Pura, Ward-20    
103
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Const. of Sepctic Tank and Development of Temporary Toilet Area near BDA Colony, Ward-01, Zone-01    
104
dsUnzh; deZ'kkyk ¼eSds- 'kk[kk½
fofHkUu izdkj ds Vk;j V~;wc ,oa Qysi Ø; gsrq fufonkA 06/04/17
11/04/17
105
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Const. of CC Road at Rahul Nagar near Shiv Mandir, Ward-04, Zone-01    
106
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&02
okMZ Ø- 7] jkekuan uxj esa cl LVkWi fuekZ.k dk dk;ZA 17/04/17
18/04/17
107
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&06
Providing and Fixing of Paving Block at Vivekanand Park, Ward-27  
108
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&13
Const. of CC Road at Rohit Nagar Phase-II, Ward-52    
109
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&13
Const. of CC Road at Pallavi Nagar, Ward-52  
110
Narmada Project Division No. 2 Supply of Poly Aluminum as per Chloride High Basicity Solution    
111
ueZnk ifj;kstuk
fgjkuh baVdosy ,izksp fczt] daizs'kj :e o IysVQkeZ ij White Wash ,oa Color Wash dk dk;ZA  
112
ueZnk ifj;kstuk
ty'kks/ku la;a= ls vkoklh; dkWyksuh [kViqjk rd is;ty gsrq ikbZi ykbZu Mkyus dk dk;ZA  
113
Water Works Department Supply of Liquid Cationic Poly Electrolyte Solution at Water Treatment Plant  
114
tydk;Z foHkkx
t+ksu Ø- 18 varxZr 5000 yhVj Vsad gsrq ,e-,l- LVs.M cukdj iznk; djukA 11/04/17
12/04/17
115
dksykj ifj;kstuk
dksykj ty'kqf)dj.k la;a= ifjlj ds vanj gkMZ dksijk dk iznk;A 11/04/17
12/04/17
116
dksykj ifj;kstuk
th-vkj- VSad ifjlj esa 600 ,e-,e- O;kl Valve dks f'kQV djus dk dk;ZA 11/04/17
12/04/17
117
dksykj ifj;kstuk
dksykj v'kw) ty iaix`g ij fo?kqr lkexzh dk iznk;A 11/04/17
12/04/17
118
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Maintenance of Building of Govt. Parimary School Panchsheel Nagar, W-42    
119
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&05
Paver Block Work at Chhawni, Ward-19  
120
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&05
Construction of CC Work at Kumharpura Chhawni, Ward-19  
121
Bhopal Municipal Corporation Remediation of Existing Dumpsite at Bhanpura, Bhopal  
122
Bhopal Municipal Corporation System Integrator for RFID & IoT based Smart Bin Implementation  
123
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of CC Road near LIG 48 Shankar Nagar, W-45, Z-09    
124
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of CC Gate and Other Work of Graveyard at Chhawni, Bhopal    
125
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Stage-1 Estimate Proposed UP-Gradation Existing Dushehra Ground, W-71, Z-10    
126
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of Drain & Road Cross at Punjabi Bag, W-70, Z-11    
127
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&06
Providing and Fixing of Paving Block at near Saraswati Shishu Mandir, W-27  
128
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&09
la'kks/ku i= & fufonk lwpuk i= Ø- 131] fnukad 16&03&17  
129
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&08
okMZ Ø- 35] lh-lh- jksM fuekZ.k dk dk;ZA 11/04/17
12/04/17
130
fo|qr 'kk[kk
Temporary Lighting Arrangement for Various Places, Bhopal    
131
fo|qr 'kk[kk
Lighting Arrangment in Building Permission at Manisha Market, Bhopal    
132
dk;kZy; uxj ikfyd fuxe] Hkksiky
vpy laifRr ds foØ; dh mn?kks"k.kkA    
133
Smart City Development Corp. Supply, Erection, Testing and Commissioning of Variable Refrigerant  
134
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Proposed Development Work at Subhash Nagar Vishramghat, W-44, Z-12    
135
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Const. of CC Road and Drain at Housing Board Colony, W-78, Z-17    
136
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Const. of CC Incompound of Govt. School Semra, W-38, Z-10    
137
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Const. of Bus Stop at Abbas Nagar, Ward-01, Zone-01    
138
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Const. of Wall at Dhobhi Ghat Patra Nala Barkhedi, W-35, Z-08    
139
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&01
iqjkuk cl LVs.M cSjkx<+ esa isfoax CykWd ,oa Qyksfjax dk dk;ZA 11/04/17
12/04/17
140
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&02
dksgsfQtk gkmflax cksMZ okyh efLtn ds ikl lh-lh- dk dk;ZA 10/04/17
11/04/17
141
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&09
vadqj dkWEIysDl Qsl 1 esa nhokj ,oa isfoax CykWd ejEer dk dk;ZA 11/04/17
12/04/17
142
Water Works Department Supply of Drinking Water Pouch and Bottle  
143
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&13
Const. of RCC Drain at Laxmi Parisar, Ward-53, Zone-13  
144
fo|qr 'kk[kk
Supply, Installation, Testing and Commissioning of 125 KVA DG Set    
148
fo|qr 'kk[kk
Lighting Arrangement in Bhagat Singh Park, Ward-10    
149
lhost izdks"B

Maintenance of Sewer at Betwa Appartment New Market, Ward-32, Zone-07

 
150
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of Supporting Wall and Approach Raod at Shilpkalv, W-68, Z-16    
151
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of CC Road at Berasia Road, W-79, Z-17    
152
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of Septic Tank and Development of Temporary Toilet at Kati Pahadi, Ward-51, Zone-07    
153
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Asphalting Work at Mayor House Square, Ward-87, Zone-02    
154
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of Septic Tank and Development of Temporary Toilet behind Kamla Nagar Thana, Ward-29, Zone-18    
155
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of CC Road and Drain at Punchsheel Nagar, Ward-47, Zone-08    
156
;kaf=dh foHkkx tksu dz-&09
Construction of Drain near Shoe Factory, Ward-43  
157
uxj ikfyd fuxe] Hkksiky
Rejuvenation of Existing Park at Upper Lake, Bhopal    
158
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of Drain at Village Kolukhedi, Ward-03, Zone-01    
159
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of Septic Tank and Development of Temporary Toilet near BDA Colony, Ward-01, Zone-01    
160
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Asphalting of Road at Rohit Nagar, Ward-52, Zone-13    
161
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of Drain at Jagrati Colony, Ward-39, Zone-11    
162
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of Septic Tank and Development of Temporary Toilet, W-70, Z-11    
163
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of Boundary Wall Park Housing Board Colony, W-39, Z-11    
164
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of Community Hall near Hanuman Mandir, Ward-33, Zone-08    
165
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of CC Work at Various Lane Ravidaspura, Ward-43, Zone-09    
166
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of Urinal and Water Huts near Ward Office 69, Zone-12    
167
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of Platform for Modular Toilet Units, Ward-06, Zone-02    
168
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of 4 Nos. Chabutras at Campus Mandir, Ward-07, Zone-02    
169
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of Drain and Paving Block at Railway Station, Ward-36, Zone-10    
170
tydk;Z foHkkx
t+ksu Ø- 18 19 ty vkiwfrZ O;oLFkk gsrq ikuh ds Vsadj fdjk;s ij yxk;s tkus ckcr~A    
171
fo|qr 'kk[kk
Lighting Arrangement at Bhanpur Khanti, Bhopal    
172
fo|qr 'kk[kk
Supply and Installation of 9 Mtr. Semi High Mast, Ward-01    
173
fo|qr 'kk[kk
Supply and Installation of Decorative Lamp Post at Ravi Shankar Market    
174
fo|qr 'kk[kk
Supply and Installation of 9 Mtr. and 11 Mtr. Semi High Mast, Ward-45    
175
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of CC Road and Repairing of Nala at Badwali Masjid, W-42, Z-8    
176
;kaf=dh foHkkx ¼eq[;ky;½
Construction of Septic Tank and Development of Temporary Toilet area at Kati Pahadi, Ward-51, Zone-07